top of page

PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van Hotshots Amsterdam B.V (hierna te noemen “Hotshots
Amsterdam”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Lange
Leidsedwarsstraat 64, te Amsterdam. Hotshots Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 62324411. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens
verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening. Wij
verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken
persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de
andere op dit moment geldende privacywetgeving.


Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten.
Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen
en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.


Wat voor gegevens verzamelen wij?

  • Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan devolgende gegevens:

  • Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de 
    privacy policy voor onze website.

 

Doeleinden verwerking gegevens
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld
door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres,
telefoonnummer en betaalgegevens. Hotshots Amsterdam verzamelt en verwerkt deze
gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over
uw computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De
persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Hotshots Amsterdam daartoe op
grond van de wet of regelgeving verplicht is.


Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:
1. Reserveringen en offertes: Wanneer je via onze website een reservering plaatst of een
offerte aanvraagt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkingen zijn
essentieel voor het behartigen van onze bedrijfsbelangen, zoals het adequaat registreren en
beheren van reserveringen en offerteaanvragen. Ook kan dit plaatsvinden op basis van een
contractuele verplichting tussen jou en ons, een wettelijke vereiste, of met jouw toestemming.
2. (Arbeids)overeenkomst: Indien je een aankoop doet op onze website of solliciteert bij ons,
ga je een overeenkomst met ons aan of ben je van plan dit te doen. Om deze overeenkomst te
kunnen vervullen, is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. 3.
Verbetering van onze online diensten: Als je onze website bezoekt, worden jouw
persoonsgegevens verwerkt via cookies. Deze verwerking is van belang om onze
gerechtvaardigde belangen te dienen, namelijk het aanbieden van een goed functionerende
online-omgeving. 4. Marketing: Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om
nieuwsbrieven, acties of aanbiedingen te versturen. Dit doen we enkel met jouw toestemming
of, waar toegestaan, op basis van onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onze
gebruikelijke bedrijfsactiviteiten, waaronder marketingactiviteiten.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor
toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw
informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een
huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw
informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het
opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en
anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en
bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek
of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins
schade te voorkomen.


Beveiliging en veiligheid
Hotshots Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Hotshots
Amsterdam persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over
hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met
info@hotshotsamsterdam.nl.


Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of
verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u
of aan een derde, kunt u contact opnemen met Hotshots Amsterdam door een e-mail te sturen
naar info@hotshotsamsterdam.nl of een brief sturen aan:


Hotshots Amsterdam B.V
Lange Leidsedwarsstraat 64
1017 NM, Amsterdam


Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Hotshots Amsterdam kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt
daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van
deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze
website.

 

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Hotshots
Amsterdam door een e-mail te sturen naar info@hotshotsamsterdam.nl.

bottom of page